Orles Girona

CLÀUSULA CONSENTIMENT A LA RECOLLIDA I ÚS D’IMATGE

La persona que s’inscriu en el present formulari dona el seu consentiment i queda informat dels següents extrems:

I.- CLUB CREATIU 2022 SC (d’ara endavant, ORLES GIRONA) és una empresa especialitzada en serveis fotogràfics i orles universitàries a les universitats catalanes situada a Josep Trueta 27, Bescanó 17162 (Girona)

II.-El/la client/a que reserva dia i hora està d’acord en participar a la sessió fotogràfica que es realitzarà el dia reservat en relació a la recollida de la imatge personal, per la utilització d’aquesta juntament amb el seu nom i cognoms per elaborar l’orla universitària.

– La recollida de fotografies referida té com a finalitat la cessió de l’ús de la imatge, nom i cognoms de la persona que s’inscriu per poder incloure aquestes dades personals a la corresponent orla universitaria dels estudis que es troba cursant, juntament amb els alumnes d’aquella promoció, així com per obtenir la imatge personal individual i el/la client/a pugui adquirir-ne reproduccions.

– La recollida del nom, cognoms, DNI, correu electrònic, telèfon i estudis que es troba cursant el/la client/a, té com a finalitat poder dur a terme el servei encarregat i poder establir comunicacions en relació al mateix servei.

– Sempre que consti el consentiment exprés del/de la client/a, també en serà finalitat la difusió, la promoció i la publicitat a la pàgina web, a les xarxes socials i mitjans de comunicació de titularitat d’ORLES GIRONA, així com l’exposició física a l’establiment obert al públic.

– El consentiment a l’ús d’aquestes dades personals, resultant de la corresponent recollida de fotografies no es troba sotmès a cap termini temporal, ni es restringeix a l’àmbit nacional de cap país.

– La cessió i consentiment per part de la persona que subscriu, en referència de les seves dades personals (nom, cognoms i imatge) en cap cas serà de forma retributiva, tenint aquest consentiment caràcter gratuït.

– Els drets d’imatge i propietat intel·lectual seran de propietat de ORLES GIRONA i no seran cedides a tercers.

INFORMACIÓ I CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE PROTECCIÓ DE DADES

La prestació dels serveis suposa la necessitat d’accedir a dades de caràcter personal, motiu pel qual ORLES GIRONA, com a encarregat del tractament, queda obligat al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

En compliment de l’article 13 i 14 del Reglament General de Protecció de Dades, que regula el dret d’informació en la recollida de les dades i el seu tractament ,ORLES GIRONA l’informa dels punts següents:

a) El responsable del tractament d’aquestes dades és ORLES GIRONA. Les finalitats legítimes del tractament de les dades de caràcter personal són la gestió professional contractada i la inclusió de les seves dades personals al registre de clients/es per dur a terme els serveis professionals encarregats.

b) La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona. El/la client/a podrà revocar-lo en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps que duri aquest consentiment i/o el temps que estableix la normativa corresponent. Les categories de dades de les que es disposa de l’interessat són: Nom, cognoms, DNI, correu electrònic, telèfon, adreça postal, imatge personal.

c) Les seves dades (les identificades en el punt anterior) no podran ser cedides a tercers que no intervinguin directament en els serveis contractats.

d) En tot cas el/la client/a té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades en tot moment, així com a sol·licitar la portabilitat dels mateixes, oposar-se a el tractament i a sol·licitar les limitacions d’aquest en l’àmbit del general de Protecció de Dades, mitjançant comunicació adreçada a orles@orlesgirona.com

ÚS DE LES DADES PERSONALS PROPORCIONADES

L’ús de les dades personals proporcionades pel compliment de la finalitat del present servei i que la participació comporta la recollida, l’ús (difusió, comunicació pública, transformació, modificació i conservació) i la cessió total dels drets de les imatges resultants de la sessió fotogràfica, juntament amb el meu nom i cognoms, amb caràcter totalment gratuït i indefinit per part d’ORLES GIRONA, amb la finalitat de poder incloure-les a la corresponent orla universitaria dels estudis que em trobo cursant, juntament amb els alumnes d’aquella promoció, així com per obtenir la meva imatge individual per poder-ne adquirir reproduccions. Estic d’acord que les dades personals formin part de la base de dades d’ORLES GIRONA, així com rebre comunicacions mitjançant el correu electrònic o telèfon facilitats per poder fer efectiu l’objecte de la present contractació del servei.

ÚS DE LA IMATGE PERSONAL PER A LA PROMOCIÓ

ORLES GIRONA podrà fer ús de la imatge personal del client (obtinguda de la sessions fotogràfiques i/o videogràfiques) publicant i/o difonent la mateixa a la pàgina web o xarxes socials de la seva titularitat amb finalitats publicitàries i/o promocionals dels seus serveis.

En tot cas el/la client/a pot rectificar-ho mitjançant una comunicació adreçada a orles@orlesgirona.com.